Menu
Winkelmand 0

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CEYONT BV

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten (aanbiedingen, rechtsbetrekkingen, offertes en overeenkomsten) van Ceyont en op alle met Ceyont aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een bepaald type product c.q. transactie. Mochten er verschillen bestaan tussen de aanvullende voorwaarden en de algemene voorwaarden, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald.
1.3 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Ceyont is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.4 Door het gebruik van de internetsite(s) van Ceyont en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden. Tevens bij acceptatie van een bestelling of andere vorm van een overeenkomst wordt automatisch de algemene voorwaarden van Ceyont aanvaardt.
1.5 Algemene voorwaarden die de afnemer hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Ceyont is ingestemd. Ingeval de afnemer eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden een contract met Ceyont heeft gesloten wordt ervan uitgegaan dat deze algemene voorwaarden stilzwijgend tevens van toepassing zijn op eventuele daarop volgende orders cq. af te sluiten overeenkomsten, welke mondeling, schriftelijk, per fax of elektronisch worden doorgegeven.
1.6 Onder ‘afnemer’ wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Ceyont in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.7 Ceyont behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2. Offerte, aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan afnemers tot het doen van een aankoop. Ceyont is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. Als de afnemer gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit enkel tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
a. de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Ceyont verzonden en is door Ceyont ontvangen.
b. de potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch of per e-mail te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.
c. de potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan Ceyont uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product te willen kopen.
d. Ceyont heeft een op naam gestelde offerte / aanbieding uitgebracht welke door de afnemer is bevestigd of ondertekend en door Ceyont retour is ontvangen.
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Ceyont begonnen is met de uitvoer van de order, of indien hiermee nog niet is gestart een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd danwel in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. Ceyont heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling. In het geval deze betalingsvoorwaarde niet bij het aangaan van de aankoop duidelijk schriftelijk of mondeling aan afnemer is vermeld, zal Ceyont de afnemer dit binnen tien dagen na de ontvangst van de order mededelen.
2.6 De afnemer en Ceyont komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Ceyont gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, gewichten, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle producten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Ceyont garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de internetsite van Ceyont (www.ceyont.com, www.zorg-communicatie.com, www.industrie-communicatie.com, www.ceyont-global.com, www.ceyont.es., www.ceyont.co.za, www.ceyont.nl, www.ceyont.be) zijn uitgedrukt in euro's (de buitenlandse websites in lokale valuta), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten en eventuele verwijderingsbijdrage en/of heffingen.
3.2 De afnemer is de prijs verschuldigd die Ceyont in haar orderbevestiging conform Artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Ceyont worden gecorrigeerd.
3.3 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ceyont.
3.4 Bezorgkosten maken geen deel uit van de productprijzen maar worden apart berekend. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de afnemer medegedeeld. 

Artikel 4. Verhuur en testen

4.1 De producten worden voor een vooraf gestelde periode verhuurd. Dat betekent dat Ceyont zorg draagt voor het optijd leveren van de producten en de huurder verantwoordelijk is voor het retourneren van de producten binnen 5 dagen na het evenement. De prijs voor de verhuur wordt van te voren afgesproken en de kosten worden door de huurder van te voren betaald aan Ceyont. Ceyont is gemachtigd geen producten te leveren wanneer er geen betaling door de huurder heeft plaatsgevonden en ontvangen door Ceyont. Huurder is verantwoordelijk voor het optijd retourneren van de producten. Beschadigde en niet geretourneerde producten mogen door Ceyont in rekening worden gebracht aan de huurder tegen nieuwwaarde van de producten. De huurder is dan ook verplicht om de gehuurde producten in goede staat te retourneren. Huurder is niet bevoegd de gehuurde producten aan derden te verhuren. Bij het aangaan van een afgesproken huurperiode gaat huurder akkoord met de algemene voorwaarden van Ceyont. 
4.2 Testen van producten of systemen
De producten worden voor een vooraf gestelde testperiode aangegaan. Dat betekent dat Ceyont zorg draagt voor het optijd leveren van de producten en de wederpartij verantwoordelijk is voor het retourneren van de producten binnen 5 dagen na het verstrijken van de testperiode. Beschadigde en niet geretourneerde producten mogen door Ceyont in rekening worden gebracht aan de wederpartij tegen nieuwwaarde van de producten. De wederpartij is dan ook verplicht om de producten in goede staat te retourneren. Bij het aangaan van een afgesproken testperiode gaat wederpartij akkoord met de algemene voorwaarden van Ceyont. 

Artikel 5. Betaling

5.1 Het eigendomsrecht van de bestelde producten berust bij Ceyont totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Ceyont is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.
5.2 Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
vooruitbetaling; achterafbetaling middels automatische incasso
1. achterafbetaling op factuurbasis doch uitsluitend indien vooraf schriftelijk overeengekomen;
2. contante betaling indien de order wordt afgehaald / afgeleverd.
5.3 Bij niet of niet tijdige betaling door de afnemer is de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
5.4 In het geval door Ceyont een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat Ceyont de betaling heeft ontvangen, de afnemer in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.5 In geval van niet-tijdige betaling is Ceyont bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten.
5.6 Ceyont behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.
5.7 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook die Ceyont heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de afnemer van de (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de afnemer.

Artikel 6. Levering en leveringstermijn

6.1 Na het elektronisch plaatsen van een order via (één van) de internetsite(s) van Ceyont ontvangt de afnemer zo mogelijk binnen 24 uur een orderbevestiging via e-mail met daarin een overzicht van de relevante afnemer- en ordergegevens, inclusief de bestelde producten, prijzen, het afleveradres, de geselecteerde levermethode en verzendkosten.
6.2 Orders worden zo snel mogelijk geleverd. Ceyont streeft ernaar om orders waarvan de betaling op een werkdag voor 12.00 uur 's middags is ontvangen dezelfde dag te verzenden. Indien Ceyont met de afnemer vooruitlevering is overeengekomen streeft Ceyont ernaar om orders geplaatst op een werkdag voor 16.00 uur s ’middags dezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de order. Voor orders die worden geleverd op vooruitbetaling geldt een uiterste leveringstermijn van 30 dagen na ontvangst van de betaling. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Ceyont kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
6.3 Bij een levertijd langer dan vier weken heeft de afnemer het recht de bestelling te annuleren. Na de vierde week neemt Ceyont hierover contact op met de afnemer.
6.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door een afnemer wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Het is mogelijk dat producten, die op één van de internetsites van Ceyont als leverbaar cq. voorradig staan aangeduid, toch niet leverbaar cq. voorradig zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Ceyont streeft ernaar om vertragingen in de levertermijn binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de afnemer te melden.
6.5 Leveringen vinden plaats op het door de afnemer tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven leveradres.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer. Ceyont aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van producten tijdens het verzendproces.
6.7 Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot schadevergoeding jegens Ceyont.
6.8 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
6.9 Ceyont behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. 

Artikel 7. Catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsite(s)
7.1 De inhoud van catalogi, folders, drukwerken, prijslijsten, internetsites en dergelijke wordt door Ceyont met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie die Ceyont niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Artikel 8. Gegevensverstrekking door afnemers
8.1 Ceyont is gerechtigd een overeenkomst niet, niet verder dan wel niet (meer) op dezelfde condities uit te voeren indien haar blijkt dat door de afnemer verstrekte gegevens die van belang zijn bij de uitvoering van de overeenkomst niet correct en/of niet volledig zijn. Ceyont kan alsdan aanspraak maken op vergoeding van tot op dat moment getrooste inspanningen en gemaakte kosten en is zelf niet gehouden tot betaling van enig bedrag aan de afnemer.

Artikel 9. Gebreken, klachttermijnen

9.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken op straffe van automatisch verval van zijn rechten. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoordt. De afnemer dient onder meer te onderzoeken of:
a. de juiste zaken zijn geleverd; 
b. de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
c. de geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan Ceyont te melden.
9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking, tot uiterlijk binnen 12 maanden na levering, schriftelijk te melden aan Ceyont.
9.4 Ook indien de afnemer tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan, en is afnemer niet gerechtigd tot compensatie. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Ceyont worden geretourneerd.
9.5 Ceyont is nimmer gehouden geleverde zaken terug te nemen. Indien Ceyont in afwijking van het vorenstaande akkoord gaat met terugname van door haar geleverde zaken dan zullen eventuele kosten die Ceyont maakt doordat de afnemer goederen ongefrankeerd, onzorgvuldig verpakt of fout geadresseerd naar Ceyont verstuurt, op de afnemer worden verhaald. 

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheidsbepalingen

10.1 Voor de door Ceyont geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Ceyont vervult gedurende deze periode uitsluitend een loketfunctie.
10.2 Indien het product binnen de garantietermijn een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de afnemer recht op herstel of vervanging van het product. Afnemer dient te allen tijde eerst contact met Ceyont op te nemen om het defect te verifiëren, alvorens het product te retourneren. De retourzendkosten van het defecte product komen voor rekening van de afnemer.
10.3 Ceyont is nooit verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ceyont. Ceyont is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirect schade en winst- of omzetderving.
104 Indien Ceyont, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
10.5 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling door de afnemer c.q. wanneer door de afnemer gehandeld is in strijd met de (gebruiks)voorschriften. Er wordt geen garantie op garantie gegeven en de bovenstaande garantie vormt voor Ceyont de enige verplichting.
10.6 De afnemer is gehouden Ceyont te vrijwaren van enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Ceyont zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. 

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Ceyont niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet uitsluitend: stakingen; brand; bedrijfsstoringen; energiestoringen; storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen; het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite(s); transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard waardoor het vervoer naar Ceyont toe of van Ceyont naar de afnemer wordt gehinderd of belemmerd; het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite(s) berusten bij Ceyont, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
12.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
12.3 Het is de afnemer verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceyont, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in relatie tot het product zelf. 
12.4 Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op onze websites gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ceyont BV. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Ceyont BV in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan. Ceyont BV hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Artikel 13. Registratie en gebruik van persoonsgegevens

13.1 Ceyont zal de gegevens van de afnemer alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en het eventueel doen van aanbiedingen van haar zijde. De gegevens zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.
13.2 De afnemer kan de aan Ceyont verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.
13.3 Ceyont neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Ceyont sluit, voor zover van toepassing, de bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G) uitdrukkelijk uit. Evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
14.3 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Ceyont of overeenkomsten besloten met Ceyont worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
14.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. 

Artikel 15: Wijziging en meerwerk

15.1 Indien Ceyont op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Ceyont. Van meerwerk is eveneens sprake indien een analyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Ceyont is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
15.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door de werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgever en Ceyont, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst
15.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Ceyont opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

Artikel 16: Geheimhouding

16.1 Ceyont en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.